مافیای کنکور (ترس) میفروشد

روایت کنکور در کشور ما، روایت عجیبی شده است؛ دیوار بزرگ و عظیمی که دری کوچک دارد و برای عبور از آن، باید خوب درس خواند و مهارت‌های تست زنی را فرا گرفت. اما چرا برای عبور از این درِ کوچک تلاش می شود؟

تصورات بر این است که پشت دیوار کنکور، آینده درخشان ایستاده است؛ آینده ای که زندگی جوان را بیمه می‌کند؛ هرچند که ما جوانان بیکار تحصیل کرده هم کم نداریم و حتی در رشته های پررونق هم گلایه‌ها هست اما تصور عامه برای خوشبختی با پذیرش در کنکور است.